Ноолууран бүтээгдэхүүний хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх арга

Бүтээлийн тайлбар

Ноолууран бүтээгдэхүүний хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх зорилготой. 1. Үйлчилгээний маркетингийн онолын үндсэн асуудлыг судлах 2. Хэрэглэгчийн зан төлөв, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг судлах 3. Монгол улсын ноолууран бүтээгдэхүүний салбарын өнөөгийн байдлыг судлах 4. “Говь" ХК-ны хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх арга зам

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч