Монголын телевизүүдийн ярилцлагын нэвтрүүлгийн төлөвшлийн зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Монголын телевизүүд дэх ярилцлагын төлөвшлийн өнөөгийн байдлыг судлан төрөл зүйл, ангиллыг тодруулан харуулах мөн тэдгээрт гарч буй нийтлэг ололт, дутагдлыг илрүүлэхэд уг судалгааны ажлын гол зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч