Монголын их, дээд сургууль, коллежийн рейтинг тогтоох асуудалд

Бүтээлийн тайлбар

Монголын их, дээд сургууль коллежид рейтинг тогтоох шалгуур, үзүүлэлт, арга зүйн зөвлөмжийг тодорхойлоход энэхүү ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс