Цагийн менежментэд түшиглэн хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Цагийн менежментэд түшиглэн хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээшлүүлэх зарим арга замыг тодорхойлох явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч