Ипотекийн зээлийн өнөөгийн байдал,хүчин зүйлийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Ипотекийн зээлийн өнөөгийн байдал,түүнд нөлөөлж буй голлох хүчин зүйлсийг судалж, тэдгээрийн нөлөөллийг тодорхойлон гаргаж ирэхэд оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч