Бизнесийн гэрээ хэлцэлд олон улсын эрх зүйн зохицуулалтыг харгалзах нь

Бүтээлийн тайлбар

Олон улсьш бизнес дэх эрх зүйн зохицуулалтьн' бизнесийн гэрээ хэлцэлд болон франчайзингийн гэрээнд тусгах, уг гэрээнд инкотермсийн боломжит нөхцлийг ашиглах боломжийг судлан тодорхойлоход уг судалгааны зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч