Оёдлын үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн процессын төлөвлөлт

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү төгсөлтийн ажлын зорилго нь “Фасон” оёдлын үйлдвэрийн өнөөгийн үйлдвэрийн процессод шинжилгээ хийж, түүнийг боловсронгуй болгох асуудлыг дэвшүүлэхэд энэхүү судалгааны зорилго нь оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч