Монгол улсын өрсөлдөх чадварын дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын харьцангуй давуу тал бүхий ХАА-н салбарын өрсөлдөх чадварын өнөөгийн байдал, гадаад дотоод нөлөөллийг шинжилснээр тус салбарын өрсөлдөх чадварын бодит түвшин, давуу сул талуудыг тодорхойлох, хөгжүүлэх арга замуудыг тодорхойлон гаргахад тус дөхөм болох үндсэн зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч