Эрийн гурван наадмыг аялал жуулчлалд татан оруулах боломж

Бүтээлийн тайлбар

Борлуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулах онол арга зүйг эзэмших, уг эзэмшсэн мэдлэг дээрээ тулгуурлан "Таван Богд Косметик” ХХК-ны 2007 оны борлуулалтын төлөвлөгөөг боловсруулахыг гол зорилгоо болгон тавьлаа.

Контентын хэсгээс