Онлайн шалгалт цахим хуудас

Бүтээлийн тайлбар

Онлайн шалгалтын цахим хуудас хэрэгжиж эхэлснээр шалгалт авч буй багшийн ажлын ачаалал багасах, шалгалтын материалд зарцуулагдах төсвийг хэмнэх мөн шалгалтанд орох оюутны хоцрогдлыг багасгах үр дүнтэй.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч