Бизнесийн гадаад орчны шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Гадаад орчны нөхцөл байдалд үнэлэлт өгөх буюу стратегийн шийдвэр гаргахад шаардлагатай үнэн зөв мэдээллийг (боломж, аюулын талаарх) богино хугацаанд олж авах шинжилгээний хямд төсөр, үр ашигтай арга зүйг хүчин зүйлсийн загварын аргаар гаргахыг зорилгоо болгов.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч

Төстэй контентууд