Бизнесийн байгууллагын маркетингийн төлөвлөгөө боловсруулах арга зам

Бүтээлийн тайлбар

“Стар Интэлижэнт Технологи" ХХК-ийн маркетингийн төлөвлөгөөг боловсруулах зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч