Монгол улсын долларжилтанд үзүүлэх макро эдийн засгийн хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын эдийн засаг дахь долларжилтын өнөөгийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсүүдийг илрүүлж, тэдгээрийн харилцан хамаарлыг эмпирик загвар ашиглан эдийн засагт ямар үр дүнг бий болгож байгаа болон ирээдүйн чиг хандлагыг тодорхойлно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч