Бизнесийн байгууллагын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг сайжруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Макс хүнс ХХК-н ажилчдын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний системийг үнэн зөв үнэлж , сайжруулах арга зүйг тус компанид нэвтрүүлэхэд чиглэгдэнэ.

Контентын хэсгээс