Монгол улсын болон ӨМӨЗО-ны сэтгүүлчийн бичлэгийн ур чадварын харьцуулсан судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны ажлаараа Монголын болон Өвөр Монголын сэтгүүлчийн ур чадварыг харьцуулан, өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн төлөвшил, тулгамдаж буй асуудлыг гарган тавьж, шийдвэрлэх арга замыг хайх нь миний дипломын ажлын гол зорилго юм.

Контентын хэсгээс