Бизнесийн байгууллагад нийгмийн маркетингийг хэрэгжүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Бизнесийн байгууллагад нийгмийн маркетингийг хэрэгжүүлэх арга замуудыг гаргах нь уг судалгааны зорилго оршино.

Контентын хэсгээс