Бизнесийн байгууллагын хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын арга зүйн зарим асуудлууд

Бүтээлийн тайлбар

Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын үе шат, аргазүйг судлах, хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын талаар шинжилгээ хийж, түүнийг хэрхэн боловсронгуй болгох талаар санал зөвлөмж боловсруулахад оршино.

Контентын хэсгээс