Банкны үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Банкны үйлчилгээ хугацаатай, мөнгөтэй холбоотой байдаг учир банк, харилцагч хоёрын хоорондох харилцаанд итгэлцлийн шинж чанар онцгой байр эзэлж итгэлцлийн уур амьсгал бүрдүүлэхэд оршино.

Контентын хэсгээс