Байгууллагын хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын процессыг зөв оновчтой зохион байгуулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Бизнесийн байгууллагуудын хүний нөөцийн сонгон бүрдүүлэлтийн өнөөгийн байдалд харьцуулсан судалгаа хийсний үндсэн дээр Эрдэнэт-Ус ДЦС-н хүний нөөцийн сонгон бүрдүүлэлтийг сайжруулах арга замыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс