Кластерын менежментийг нэвтрүүлэх боломж

Бүтээлийн тайлбар

Дипломын ажлын хүрээнд хийсэн судалгааны ажлын зорилго нь ноос, ноолуурын салбарын кластерыг байгуулан хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага, нөөц боломж байгаа эсэх кластерыг хөгжүүлэх үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл саналыг өгөх явдал байв.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч