Байгууллагын стратеги төлөвлөгөө боловсруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Сургуулийн өмнө боловсролын байгууллагын стратеги төлөвлөгөө боловсруулах арга зүйг сайжруулах тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс