Иргэний боловсрол хичээлийн хөтөлбөр дэх ёс суртахууны агуулгыг баяжуулах боломжийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Иргэний боловсрол хичээлийн хөтөлбөрийн ёс суртахууны агуулгыг заахад тулгарч буй зарим асуудлыг илрүүлж, баяжуулах боломжийг тодорхойлох.

Контентын хэсгээс