Ипотекийн зээлийн хүүг бууруулах арга замууд, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын Ипотекийн зээлийн өнөөгийн хөгжил,үйл явц,цаашдын чиг хандлагийг тодорхойлон зээлийн хүү бууруулахад нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг судлан дүн шиншилгээ хийхэд энэхүү ажлын гол зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч