Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй бодлогыг боловсруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Билгүүн-Болд ХХК-ийн жишээн дээр мэдээллийн аюулгүй байдлын хүний хүчин зүйлсээс хамаарсан эрсдэлийн үнэлгээ хийсний үндсэн дээр мэдээллийн аюулгүй байдлын бодлогын баримт бичгийн ерөнхий загвар гаргах, бодлогын нэвтрүүлэлтийн төлөвлөгөө гаргахыг зорьсон.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч