Байгууллагын гүйцэтгэлийн урамшуулал ба ажиллагсдын хандлагын нөлөөлөл

Бүтээлийн тайлбар

Байгууллагын гүйцэтгэлийн урамшуулал ба ажиллагчдын хандлагын нөлөөллийг М-Си-Эс группийн охин компани дээр тодорхойлох.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч