Байгууллагын бүтцийн өөрчлөлтийн дараах ажлын ачааллыг шинжлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Байгууллагын бүтцийн өөрчлөлт ажилтнуудын ажлын ачаалалд нөлөөлж байгууллагын соёлд хэрхэн нөлөөлдөг болохыг Дэлхийн Зөн ОУБ-ийн жишээн дээр тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч