Дээд боловсролын байгууллагын суралцагчид чиглэсэн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Дээд боловсролын үйлчилгээний чанарыг онолын үндэслэлтэйгээр судлан, сайжруулах арга замыг боловсруулах, суралцагчдын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх, ХИС-ийн цаашдын хөгжилд тодорхой хэмжээгээр хувь нэмэр оруулах зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч