Байгууллагын ажиллагсдын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх арга зүй

Бүтээлийн тайлбар

Налайх дүүрэг дэх Мэргэжлийн Сургалт Үйлдвэрлэлийн төв”-ийн ажиллагсдын сэтгэл ханамжийн төвшин болон түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлсийг тодорхойлж, ажиллагсдын сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх арга зүйг судалж тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч