Байгууллага дахь Е-Маркетингийн удирдлагын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Байгууллага Интернетийн сүлжээг ашиглан бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ зах зээлд оновчтой таниулах е-маркетингийн арга замыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч