Багшийн хичээл зохион байгуулах ур чадвар, унших чадварт нөлөөлөх нь

Бүтээлийн тайлбар

Багшийн хичээл зохион байгуулах ур чадвар бага ангийн сурагчдын унших чадварт хэрхэн нөлөөлдгийг судлах

Контентын хэсгээс