Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний аргын сонголтын зарим асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний аргыг онол, арга зүйн үүднээс судалж гүйцэтгэлийн үнэлгээнд хэрэглэх аргыг туршихад судалгааны ажлын гол зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч