Ажлын байрны дарамт, стрессийн хүчин зүйлүүд, шийдэл

Бүтээлийн тайлбар

Сэтгүүлчдийн стресс, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодорхойлж, ажлын байран дахь стрессийг бууруулахад чиглэсэн арга замыг боловсруулахад судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс