Ажилчдын сэтгэл ханамжид суурилан ажлын хандлагад нөлөөлөх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

“Том-Амжилт” ХХК-ийн ажилчдын сэтгэл ханамжийг оновчтой тодорхойлсноор тэдний ажилдаа хандах хандлагыг сайжруулах арга замыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч