Ажилтнуудын ажлаас гарах шалтгаан болдог хүчин зүйлсийг тогтоох, түүнийг бууруулах арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Ажилтны ажлаас гарах шалтгаан болдог хүчин зүйлсийг тогтоох түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тодруулж, хүний нөөцийн гарах урсгалыг багасгахад судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч