Агаарын бохирдлоо шийдвэрлэсэн улс орнуудын туршлага ба Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын тулгамдсан асуудлын дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын үндсэн эх үүсвэрийг судалж, агаарын бохирдлын талаарх мэдээ баримтыг нэгтгэн боловсруулж, бусад орнуудын туршлага дээр дүгнэлт хийсний үндсэн дээр Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах зохистой арга замыг боловсруулахад тус судалгааны ажлын гол зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч