Байгууллагын бүтцийн өөрчлөлтийн дараах ажлын ачаалалыг шинжлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Байгууллагын бүтцийн өөрчлөлт ажилтнуудын ажлын ачаалалд нөлөөлж байгууллагын соёлд хэрхэн нөлөөлдөг болохыг Дэлхийн Зөн ОУБ-ийн жишээн дээр тодорхойлох зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч