Шинэ ажилтны стрессийг удирдах арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Ажлын байран дээрх стрессийн талаарх орчин үеийн онол хандлагыг судалж, багш нарын стрессийн төвшинг харьцуулан судлах, тэдэнд тохирсон сэтгэл зүйн зөвлөмж хөтөлбөр боловсруулах.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч