Даатгалын компанийн санхүүгийн тайланг ДЮ ПОНТ загвараар шинжлэх нь

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго нь даатгалын компанийн санхүүгийн тайлангийн мэдээллийг Дю Понт аргачлалаар шинжлэх, ашигт ажиллагааг нь нэмэгдүүлэх арга замыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч