Гүйцэтгэлийн үнэлгээг цалингийн системтэй уялдуулах замаар боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Үйлдвэр буюу дамжлага цехийн ажлын байрны ажлын гүйцэтгэлийг цалинтай уялдуулж цалингийн системийг боловсронгуй болгох, тус байгууллага болон хамт олонд нийцтэй гүйцэтгэлийн үнэлгээний загварыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч