Шилжилтийн эдийн засагтай улс орнуудын гадаад худалдааны хэв шинж ба эдийн засгийн өсөлтийг шинжлэх

Бүтээлийн тайлбар

шилжилтийн эдийн засагтай улс орнуудын эдийн засгийн өсөлтөд гадаад худалдааны үзүүлэх нөлөөг эмпирик шинжилгээний аргаар судалж тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч