Бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх маркетингийн стратеги боловсруулах нь

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны ажпын гол зорилго нь бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх, маркетингийн стратегийг сайжруулах боломжийг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч