Бүс ба зам санаачилгыг монголын сэтгүүлчид хэрхэн мэдээлж байгаад хийсэн дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

БНХАУ-ын “Бүс ба зам” санаачилгыг хэрэгжүүлж буй арга замыг судалж, Монголын хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, бодлогод ямар түвшинд тусгагдаж байгааг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч