Цагдаагийн алба хаагчдын ажлын байрны стресс гэр бүлийн харилцаанд нөлөөлөх нь

Бүтээлийн тайлбар

Цагдаагийн алба хаагчдын ажлын байрны стресс нь гэр бүлийн харилцаа, сэтгэл ханамжид нөлөөлөх нөлөөллийг тодорхойлоход оршино

Контентын хэсгээс