Хятадын нэг бүс нэг зам санаачлага нь геополитикийн ашиг сонирхол болох нь

Бүтээлийн тайлбар

Дээр дурдсан зүйлс дээр үндэслэн энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго бол БНХАУ-ын “Нэг бүс Нэг зам” санаачлаг нь Дэлхийн болон бүс нутгийн аюулгүй байдлын харилцан хамаарал, Хятад улс ер нь яагаад энэ санаачлалыг гаргах болсон учир шалтгаан, Мөн тус санаачлаг нь цаад утгаараа геополитикийн далд ашиг сонирхолтой болохыг батлах юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч