Хятад, Монгол хэлний өгүүлэгдэхүүн гишүүний зэрэгцүүлсэн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Хятад ,Монгол хэлний өгүүлэгдэхүүн гишүүний ижил төстэй тал болон онцлог ялгаатай талыг илрүүлж,түүний зүй тогтолд тайлбар хийнэ.

Контентын хэсгээс