Хэт их идэх хандлагатай хүмүүсийн сэтгэл зүйн зарим онцлогийг судлах нь

Бүтээлийн тайлбар

Хэт их идэх хандлагатай хүмүүсийн сэтгэл зүйн зарим онцлог болоод нөлөөлж байгаа хүчин зүйлийг судлан сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх оновчтой арга замыг санал болгоход оршино

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч