Хэрэглэгчийн худалдан авах шийдвэр гаргалтад нейромаркетингийг ашиглах боломж

Бүтээлийн тайлбар

Худалдан авах шийдвэр гаргалт дахь нейромаркетингийн үзүүлэх нөлөөг тодорхойлоход энэхүү судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс