Хэвлэл мэдээллийн боловсрол, ач холбогдол

Бүтээлийн тайлбар

Оюутан залуусын хэвлэл мэдээллийн боловсролын өнөөгийн байдлыг тандан судлах зорилготой юм

Контентын хэсгээс