Хүүхэлдэйн заслын арга техникийг бүлгийн сургалтад ашигласан нь

Бүтээлийн тайлбар

6-18 насны хүүхдийн стресс болон түгшүүрийн төвшинг хүүхэлдэйн заслын арга техникүүдийг ашиглан бууруулах зорилгоор зорилтот бүлэгт судалгаа хийн хүүхдийн стресс, түгшүүрийн чиглэлээр сэтгэл зүйн зөвлөгөө заслын аргачлалыг боловсруулан зөвлөмж гаргана.

Контентын хэсгээс