Хүний нөөцийн хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг тооцох нь

Бүтээлийн тайлбар

Байгууллагын хүний нөөцийн хөрөнгө оруулалтын үр өгөөжийг тооцож хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг нэмэгдүүлэх арга замыг тодорхойлох.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч